h-1

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKUSZKOLNEGO 2021/2022

Semestr I

od 01 września 2021do 21 stycznia 2022r/do 17 grudnia 2021r klasy maturalne

1.

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

1.1

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę (na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

20 - 23.12.2021r(na zebraniach z rodzicami)
15 – 18.11.2021r- klasy maturalne.

1.2

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

Do 23.12.2021r.

Klasy maturalne do 26.11.2021r.

2.

Wystawienie ocen semestralnych

do 21.01.2022r.

klasy maturalne 17.12.2021r.

3.

Zebrania klasyfikacyjne RP dla klas IV

Zebrania klasyfikacyjne RP

20.12.2021r

26.01.2022r

4.

Zebrania plenarne RP

02.03.2022r. 

5.

Zebrania z rodzicami  stałe dni  i godziny:

Poniedziałek T2/BS 3/BS 2 oraz BS S -  godz. 17.00
Wtorek   T6 – godz. 17.00
Środa   T5/BS7 – godz. 17.00   Środa – T4  - godz. 17.00

 

Wrzesień

 

06.09 – T2 BSSp-  17.30
07.09 – T6 -  17.30
08.09T5 + BS 7-  17.30
09.09 –T4 -  17.30
Klasy starsze – te same dni godz. 17:00

Spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem Centrum

13.09.2021r. godz. 17.00

Pozostałe terminy zebrań:

październik  - T4 – 16.10

listopad (tylko klasy IV)

grudzień

   styczeń/luty

Þ18 – 20.10.2021r.

Þ 15.11. – 17.11.2021r. + konsultacje dla pozostałych klas

Þ 20.12. – 22.12.2021r. + konsultacje

Þ 31.01. – 02.02.2022r.

6.

Zebrania Rady Pedagogicznej:

Þwrzesień

Þpaździernik

Þlistopad

Þgrudzień

Þstyczeń

Þ marzec

Planowana godzina rozpoczęcia – 17:00

Þ15.09. 2021r., 29.09.2021r.

Þ27.10.2021r.

Þ24.11.2021r
Þ20.12.2021r
Þ26.01.2022r
Þ02.03.2022r.

7.

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani

Przed zebraniami RP, raz w miesiącu

 

 

Ważne terminy

 

1.

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):Þ wszystkie klasy

Þ10.09. 2021r

2.

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych)

Þ17.09. 2021r.

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKUSZKOLNEGO 2021/2022

 

 

Semestr II
od 24 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.

1

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

1.1

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę (na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

28.03. – 31.03.2022r (klasy maturalne)

23.05. – 26.05.2022r(poz. klasy)

1.2

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

do 08.04.2022r.

03.06.2022r.

2

Wystawienie ocen rocznych

Klasy programowo najwyższe:

Pozostałe klasy

 

do 22.04.2022r

do 15.06.2022r

3

Zebrania klasyfikacyjne RP:

 

Klasy programowo najwyższe.

Pozostałe klasy

 

27.04.2022r

22.06.2022r

4

Zebranie RP - zakończenie roku/rozpoczęcie nowego roku

31 sierpnia 2022r.

5

Zebrania z rodzicami

Þ marzec – konsultacje dla rodziców  i zebrania klas IV

Þ maj – zebrania wszystkich klas

 

Þ21.03. – 24.03.2022r

Þ23.05. – 26.05.2022r

6

Zebrania Rady Pedagogicznej:

Þ  marzec

Þ kwiecień

Þczerwiec

Planowana godzina rozpoczęcia – 17:00

Þ 23.03.2022r..(dostosowania)

Þ27.04.2022r.

Þ22.06.2022r

Þ29.06.2022r

7

Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Przed zebraniamiRP.

8

Ważne terminy

 

8.1

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2022r.

8.2

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

styczeń – czerwiec  2022r

8.3

Komisja Rekrutacyjna

czerwiec/lipiec, sierpień 2022r.-CKU

8.4

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

od 25 do 31 sierpnia 2022r.
23.08.2022r. – matura poprawkowa

8.5

Wykonywanie zadań związanych
z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.

Od 27.06.2022r. – 30.06.2022r. oraz
od 23.08.2022r. – 31.08.2022r.

 

Lp.

Zdarzenie

Termin

 

 

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01 września 2021r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12 – 31.12.2021r.

3.

Ferie zimowe.

14.02. – 27.02.2022r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04. – 19.04.2022r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach –

 • programowo najwyższych Technkum/LOdD:

 

 • pozostałych:

 

29.04.2022r

24.06.2022r.

6.

Egzaminy:

- egzamin maturalny

- egzamin potwierdzający kwalifikacje     

   w zawodzie, egzamin zawodowy

 

od 04.05.2022r.

terminy zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022r.

8.

Ferie letnie

25.06.2022r. – 31.08.2022r.

9.

Dni wolne od zajęć szkolnych:

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie/egzamin zawodowy– etap pisemny sesja zimowa, etap pisemny sesja letnia

T2 - 3.06.2022r. (1)
T4 - 10.01, 11.01, 1.06, 6.06, 7.06.2022r. (5)
*
T5 - 11.01, 6.06, 7.06.2022r. (3)
T6 - 11.01, 2.06, 3.06.2022r. (3)

BS7 - 7.06.2022r. (1)
BSSp - 2.06.2022r. (1)

(*) – liczba dni może ulec zmianie (zmniejszenie)

 

04 – 05 – 06.05.2022r.

 

10.

Dni do odpracowania:

15.10.2021r.

12.11.2021r

07.01.2021r

02.05.2022r

17.06.2022r.

 

 

 

Proponowane terminy:

25.09.2021r.

23.10.2021r.

Dzień wolny

Dzień wolny

11.06.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA SZKOLNE

 

Lp.

Zdarzenie

Termin/osoba odpowiedzialna

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09. 2021r.

 

 

Szczegółowe terminy i osoby odpowiedzialne ustali zespół zadaniowy każdej ze szkół–

WAŻNE

WYDARZENIA  W ŻYCIU SZKOŁY

 Rada Pedagogiczna zostanie zapoznana

 z propozycjami  zespołu podczas konferencji w miesiącu wrześniu

 

 1.  

Narodowe czytanie – wrzesień 2021r.

 1.  

Narodowy Dzień Sportu – 11.09.2021r.

 1.  

Rajd klas 1 – zawieszony w tym roku!

 1.  

Ślubowanie klas pierwszych –  24 lub 25.09.2021r.

 1.  

Dzień Języków Obcych – 24.09.2021r.

 1.  

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – akademia październik 2021r.

 1.  

Festiwal Zawodów – 22, 23 października 2021r.

 1.  

Święto Niepodległości – apel – 10.11.2021r.

 1.  

Uroczysta Akademia – 70 Lecie Technikum nr 4 Transportowego.

 1.  

Andrzejki, Mikołajki –  listopad/grudzień 2021r.

 1.  

Szkolne Jasełka, spotkania wigilijne – grudzień 2021r.

 1.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2022r.

 1.  

Studniówka – styczeń/luty 2022r.

 1.  

Walentynki –  luty 2022r.

 1.  

„Dni Otwarte w CKZiU” marzec – maj 2022r.

 1.  

Kolej w miniaturze 18.03 – 20.03.2022r.

 1.  

„Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych; –  29.04.2022r.

 1.  

Praktyki zawodowe uczniów – od października 2021r. do maja 2022r.

 1.  

„Dzień Sportu i  Dzień Bezpieczeństwa w CKZiU - 11.06.2022r.

 1.  

Zakończenie roku szkolnego – 24.06.2022r.

 1.  

Inne wydarzenia- zgodne ze specyfiką szkoły

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKUSZKOLNEGO 2021/2022

dla CKU I BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 2

 

SEMESTR I

od 01 września 2021 do  28stycznia2022r

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 – BSII Stopnia

2 września 2021 - CKU

2.

Informacja dla słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych

do 23 września 2021

3.

Poinformowanie  słuchaczy o spełnieniu kryteriów dopuszczenia do egzaminów semestralnych

do 21 grudnia 2021

4.

 Przerwa świąteczna

23.12.2021 – 31.12.2021

5.

Ferie zimowe

14.02.2022 – 27.02.2022

6.

 Sesja egzaminacyjna po pierwszym    

semestrze 2021/2022

od 10.01.2022  do  21.01.2022

7.

 Posiedzenie klasyfikacyjne RP

26.01.2022r. 

8.

 Sesja  egzaminów  poprawkowych

1.02.2022 – 11.02.2022

9.

Posiedzenie plenarne RP

2.03.2022r. 

 

10.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

Þwrzesień

Þpaździernik

Þlistopad

Þgrudzień

Þstyczeń

 

Þ15.09. 2021r., 29.09.2021r.

Þ27.10.2021r.

Þ 24.11.2020r.

Þ 20.12.2021r.

Þ 27.01.2021r.

11.

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani

przed konferencjami RP, raz wmiesiącu

 

 

Ważne terminy

 

1.

Przygotowanie dokumentacji opiekuna klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):

Þ wszystkie klasy

 

 

Þ10.09. 2021r

2.

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych)

Þ17.09. 2021r.

3.

Termin składania deklaracji dotyczących

 egzaminu maturalnego

Zgodnie z terminem OKE

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKUSZKOLNEGO 2021/2022

dla CKU I BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 2

 

SEMESTR  II

od 31 stycznia2022r. do 24 czerwca 2022r.  kl.1-2-3BLD, 1BS

od 31 stycznia2022r. do 29 kwietnia 2022r.  kl.3ALD

 

1.

Informacja dla słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych

 

do 28 lutego 2022

2.

 Poinformowanie  słuchaczy o spełnieniu kryteriów dopuszczenia  do egzaminów semestralnych

Klasy 3 ALD  do 15 marca 2022

Klasy 1,2,3BLD, 1BS  -  do 21maja 2022

3.

Sesja egzaminacyjna po drugim semestrze 2021/2022

Klasa maturalna 7.04.2022 – 21.04.2022

Klasy 1,2,3BLD, 1BS6.06.2022 -20.06.2022

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022  - 19.04.2022

5.

Posiedzenia klasyfikacyjne RP:

Klasy programowo najwyższe.

Pozostałe klasy

 

27.04.2022r

22.06.2022r

6.

Posiedzenia plenarne RP

31 sierpnia 2022r.

7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

Þmarzec

Þmarzec

Þ czerwiec

 

Þ2.03.2022r.
Þ 23.03.2022r.(dostosowania)

Þ 30.06.2021r.

8.

Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

przed konferencjami RP, raz w miesiącu

 

Ważne terminy

 

1.

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

styczeń – czerwiec  2022r

2.

Komisja Rekrutacyjna

czerwiec/lipiec-BS, sierpień2022r.-CKU

3.

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

od 25 do 31 sierpnia 2022r

23.08.2022 matura poprawkowa

4.

Wykonywanie zadań związanych

z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.

Od 27.06.2022r. – 30.06.2022r. oraz

od 23.08.2022r. – 31.08.2022r.