Stypendia szkolne

Strona główna >> Ogłoszenia >> Stypendia szkolne

Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów i może być przyznana
w następujących formach:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach, edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne i inne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia;

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników; książek popularno – naukowych; przyborów szkolnych, innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, stroju galowego, obuwia sportowego, stroju gimnastycznego, oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia; komputera lub laptopa, drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów komputerowych w zakresie pobieranego kształcenia; abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy, w tym w szczególności kosztów: dojazdu do szkoły: koszt pobytu w bursie lub internacie, opłat za szkołę lub w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Inną formą z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 590 zł w roku szkolnym 2015/2016.  Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Zadanie realizowane jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Osoba do kontaktu: Sebastian Bień tel. (32) 296 23 46, pokój 212 w godzinach pracy urzędu.

 

Wnioski można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 33.

 

Szczegółowe informacje tutaj:

http://www.sosnowiec.pl/urzad/artykuly/k1,104,edukacja/k2,321,pomoc_materialna_dla_uczniow/