Stypendium szkolne 2022

Strona główna >> Ogłoszenia >> Stypendium szkolne 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy złożą wniosek do 15 września danego roku szkolnego oraz spełnią kryterium dochodowe, które wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokój 203 lub wysłać pocztą na podany z dopiskiem „stypendium szkolne”.

Stypendium szkolne jest realizowane na podstawie dowodów zakupów w postaci imiennych faktur.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnią wyżej wymienione przesłanki będący obywatelami Ukrainy.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Podinspektor Sebastian Bień

tel.(32)296-23-46