Ogłoszenia

Strona główna >> Ogłoszenia

Profilaktyka HIV/AIDS

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w Polsce w 1985 r. do 31 grudnia 2022 r. stwierdzono zakażenie HIV u ponad 30 tys. osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zgłoszono 2 384 nowo wykrytych zakażeń HIV, 135 zachorowań na AIDS oraz 22 zgony osób chorych na AIDS.

Zagrożenia z e-papierosów

Warszawa, 7 października 2019 r.

 

Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

Stypendia szkolne

Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów i może być przyznana
w następujących formach:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach, edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne i inne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia;

Zwolnienie z w-f

Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego. Zwolnienia dostarczone w późniejszym terminie będą rozpatrywane jedynie w nagłych przypadkach losowych.

Druki tj. podanie o zwolnienie do dyrektora i zaświadczenie do lekarza są do pobrania poniżej