Ogłoszenia

Strona główna >> Ogłoszenia

Stypendium szkolne 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy złożą wniosek do 15 września danego roku szkolnego oraz spełnią kryterium dochodowe, które wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokój 203 lub wysłać pocztą na podany z dopiskiem „stypendium szkolne”.

Wyprawka szkolna 2022

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

realizowanego w 2022 roku

 

 

· Do kogo kierowana jest pomoc?

 

Zagrożenia z e-papierosów

Warszawa, 7 października 2019 r.

 

Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

Stypendia szkolne

Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów i może być przyznana
w następujących formach:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach, edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne i inne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia;

Zwolnienie z w-f

Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego. Zwolnienia dostarczone w późniejszym terminie będą rozpatrywane jedynie w nagłych przypadkach losowych.

Druki tj. podanie o zwolnienie do dyrektora i zaświadczenie do lekarza są do pobrania poniżej