Rekrutacja 2024/2025

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2024/2025

 

Obejrzyj film promocyjny szkoły

 

 1. Zasady ogólne
 2. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć (absolwenci szkoły podstawowej)
 3. Terminy rekrutacji
 4. Opisy oddziałów
 5. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć (absolwenci branżowej Szkoły I Stopnia)

REKRUTACJA 2024/2025

 

 

I. Zasady ogólne

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego w roku szkolnym 2024/2025 oferuje dla kandydatów 34 miejsca w 3 zawodach:

 1. Technik pojazdów samochodowych
 2. Technik mechatronik
 3. Technik spawalnictwa

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna im. Jana Kilińskiego w roku szkolnym 2024/2025 oferuje dla kandydatów 64 miejsca w 3 zawodach:

 1. Mechanik pojazdów samochodowych
 2. Kierowca mechanik
 3. Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy w zawodzie, na który jest największe zainteresowanie kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

Uczniowie przyjęci do szkół będa mieli możliwość skorzystania z następujących form zajęć wychowania fizycznego:  piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, atletyka terenowa, sporty siłowe, nordic walking

 

II.Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć :

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 3.  W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym tj. w zawodach:
  - Technik pojazdów samochodowych
  - Mechanik pojazdów samochodowych
  -Elektromechanik pojazdów samochodowych
  -Kierowca mechanik
  –posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej:

a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktów

 

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego

- mnoży się przez 0,3

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022 r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy

 

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

 

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

6. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.              
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest w pierwszej kolejności.

 

W roku szkolnym 2023/2024 będzie obowiązywał następujący limit miejsc
w poszczególnych typach szkół:
Technikum nr 5  Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego - ilość przewidzianych miejsc -  60
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna im. Jana Kilińskiego - ilość przewidzianych miejsc -  90

 

 

IV. TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

terminy rekrutacji w załącznikach:

dla: Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia

dla: Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 

Ważna informacja dla kandydatów składających wniosek w formie elektronicznej:

System rekrutacji do szkół ponadpodstawowych umożliwia złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Aby taką operację przeprowadzić rodzice/opiekunowie prawni kandydata muszą oboje posiadać podpis elektroniczny w postaci PROFILU ZAUFANEGO. W celu złożenia wniosku należy przejść do widoku WNIOSEK/ZŁÓŻ WNIOSEK.

Samo podpisanie wniosku PROFILEM ZAUFANYM nie jest wystarczające.

WNIOSEK, KTÓRY NIE ZOSTANIE ZŁOŻONY, NIE BĘDZIE PODLEGAŁ WERYFIKACJI, TYM SAMYM ZOSTANIE ODRZUCONY. Dlatego po podpisaniu WNIOSKU PROFILEM ZAUFANYM należy kliknąć przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

 

Szczegółowa instrukcja dla kandydatów dotycząca rejestracji wniosków znajduje się na stronie rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.xhtml

 

V. OPISY ODDZIAŁÓW

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik pojazdów samochodowych to kierunek dla młodych ludzi, który ma ich przygotować do pracy w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji. Kształci specjalistów z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, metod nowoczesnej diagnostyki komputerowej oraz zaawansowanych systemów elektroniki pojazdowej. W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne wyposażone w nowoczesne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z bogatym-ćwiczebnym parkiem samochodowym.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie w roku 2009 oraz 2014 brali udział w stażach zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci. Kolejny staż zawodowy w ramach programu Erasmus+ przewidziany jest w 2015 roku.

Uczniowie brali udział w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie”.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Absolwenci tego typu szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub studiach wyższych.

 

TECHNIK MECHATRONIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

TECHNIK MECHATRONIK  jest zawodem interdyscyplinarnym, łączącym zawód MECHAnika oraz elekTRONIKA. Mechatronika - to dziedzina techniki, wymagająca znajomości zagadnień z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.

W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi takie firmy jak: Janus Sosnowiec, Promet Sosnowiec, Guhring Dąbrowa Górnicza. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne obrabiarki CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechatronik.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, MECHATRONIK jest aktualnie bardzo atrakcyjnym zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Zakres przyszłych zadań zawodowych obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających obecnie do wszystkich dziedzin życia, współczesnych programowanych i sterowanych urządzeń mechanicznych. Sprzęt AGD, samochody, windy, urządzenia klimatyzacji, obrabiarki sterowane numerycznie, to przykłady rozwiązań mechatronicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

ELM.03. Montaż, uruchomianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie w roku 2009 ,2010, 2011 oraz 2013 brali udział w stażach zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kolejny staż zawodowy w ramach programu Erasmus+ przewidziany jest w 2015 roku.

Uczniowie brali udział w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie”.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwenci technikum mechatronicznego mogą być zatrudnieni w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach: konstruktora, technologa, programisty lub operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosty i serwisanta.

 

TECHNIK SPAWALNICTWA

 

to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami..

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Technicy spawalnicy łączę elementy zrobione ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych (takich jak miedź, cynk, ołów, mosiądz, brąz, cyna, aluminium) używając różnorodnych technik, nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
 • przygotowywanie części do spawania;
 • spajanie metali;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń;
 • organizowanie procesu produkcji i czytanie dokumentacji technologicznych.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Można znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie technologii trwałego łączenia różnego typu metali, a więc w pracach spawalniczo-ślusarskich, instalacyjno-
montażowych, w górnictwie, przemyśle metalowym, stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny, zakładach naprawczych

.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Jednym z kierunków, który od lat cieszy się dużym powodzeniem,  jest –realizowany w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia - mechanik pojazdów samochodowych. W czasie trwania nauki, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz  uczą się manualnych czynności potrzebnych do wykonywania, w przyszłości zawodu, mechanika samochodowego.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić:

 • dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych,
 • dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych.
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych,
 • dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty,
 • wykonać obsługę i naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdów samochodowych,
 • ocenić stan techniczny pojazdów samochodowych po wykonaniu czynności obsługowo-naprawczych,
 • wykonać czynności obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych zgodnie z przepisami bhp ppoż. i ochrony środowiska.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 • Uczniowie odbywali i będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych, udział w projekcie-„ Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na mechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia.

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z motoryzacją

Kandydat powinien charakteryzować się dobra koordynacją wzrokowo-ruchowa, percepcją kształtu i pamięć wzrokowa. Ogólna zręczność palców i rąk. W pracy wymagana jest dociekliwość, spostrzegawczość, dokładność oraz wytrwałość. Osoba powinna posiadać zainteresowania techniczne. W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA

 • przyjmuje samochody do naprawy i sporządza protokół przyjęcia
 • ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny;
 • ustala sposoby usunięcia niesprawności;
 • zajmuje się demontażem zespołu, myciem części, weryfikacją części, wymianą lub naprawą;
 • montuje wiązki elektryczne, rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespoły wycieraczek, akumulatory, wyłączniki, regulatory napięcia, prądnice i światła awaryjne, cewki zapłonowe, sygnały dźwiękowe, elektryczne pompki paliwowe i spryskiwacze;
 • ustawia i reguluje zapłon, ustawia reflektory; zajmuje się ładowaniem akumulatorów;
 • konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, przeprowadza przeglądy okresowe;
 • dokonuje badań diagnostycznych i usuwa usterki układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
 • dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
 • organizuje stanowiska pracy i przestrzega przepisy bhp i ppoż

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na elektromechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia.

 

KIEROWCA MECHANIK

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

KURS KWALIFIKACJI WSTEPNEJ

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Powstanie nowego zawodu Kierowca mechanik wynika z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy. Kierowca mechanik to jeden z zawodów, który stwarza możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania przewozów drogowych, tym samym stwarza możliwość wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale rozwijającym się sektorze przedsiębiorstw świadczących szeroko rozumiane usługi transportowe.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

KIEROWCA MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie KIEROWCA MECHANIK zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 • Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych, udział w projekcie-„Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

 

 

 

 

 

 

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
dla Branżowej Szkoły II Stopnia:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2024/2025 oferuje dla kandydatów kształcenie w zawodzie:

 •     Technik transporu drogowego
 •     Technik pojazdów samochodowych

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły Istopnia;

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

3) posiadają zaświadczenie lekarskie,

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki,  niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły Istopnia oceny:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • Informatyki
 • języka obcego

2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

 

w przypadku kandydata pełnoletniego –następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość