Rekrutacja 2019/2020

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2019/2020

 

Obejrzyj film promocyjny szkoły

 

 1. Zasady ogólne
 2. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów gimnazjum
 3. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów szkoły podstawowej
 4. Terminy rekrutacji
 5. Opisy oddziałów

REKRUTACJA 2019/20

I. Zasady ogólne

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne w roku szkolnym 2019/2020 oferuje dla kandydatów 120 miejsc w 3 zawodach:

 1. Technik pojazdów samochodowych
 2. Technik mechatronik
 3. Technik mechanik

 W tym:

Dla absolwentów gimnazjum - 60 miejsc

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 60 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna w roku szkolnym 2019/2020 oferuje dla kandydatów 90 miejsc w 3 zawodach:

 1. Mechanik pojazdów samochodowych
 2. Kierowca mechanik
 3. Elektromechanik pojazdów samochodowych (tylko dla absolwentów Szkoły Podstawowej)
 4. Elektryk (tylko dla absolwentów Szkoły Podstawowej)
 5. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 W tym:

Dla absolwentów gimnazjum - 30 miejsc

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 60 miejsc

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy w zawodzie, na który jest największe zainteresowanie kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

II. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów gimnazjum:

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

 Maksymalna liczba punktów

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie  20 punktów

 

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – przyznaje się punkty zgodnie z par. 8 rozporządzenia MEN z dnia
14 marca 2017r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy*

 

*we wszystkich typach szkół w ramach języka obcego punktowane są: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język włoski, język hiszpański.

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

 

 

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

 

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej
na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji
na warunkach określonych powyżej

Uczeń przyjęty do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

 

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.               

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością  

 

III.Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów szkół podstawowych:

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej:

a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktów

 

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego

- mnoży się przez 0,3

 

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 14 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawkowej

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy*

 

IV. TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020

Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla absolwentów               gimnazjów i absolwentów szkoły podstawowej

od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.

(W przypadku rejestracji uzupełniającej od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

Do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego      (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego   (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO:

Do 05 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 05 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

20 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

 

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

V. OPISY ODDZIAŁÓW

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik pojazdów samochodowych to kierunek dla młodych ludzi, który ma ich przygotować do pracy w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji. Kształci specjalistów z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, metod nowoczesnej diagnostyki komputerowej oraz zaawansowanych systemów elektroniki pojazdowej. W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne wyposażone w nowoczesne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z bogatym-ćwiczebnym parkiem samochodowym.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie w roku 2009 oraz 2014 brali udział w stażach zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci. Kolejny staż zawodowy w ramach programu Erasmus+ przewidziany jest w 2015 roku.

Uczniowie brali udział w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie”.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Absolwenci tego typu szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub studiach wyższych.

 

TECHNIK MECHATRONIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

TECHNIK MECHATRONIK  jest zawodem interdyscyplinarnym, łączącym zawód MECHAnika oraz elekTRONIKA. Mechatronika - to dziedzina techniki, wymagająca znajomości zagadnień z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.

W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi takie firmy jak: Janus Sosnowiec, Promet Sosnowiec, Guhring Dąbrowa Górnicza. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne obrabiarki CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechatronik.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, MECHATRONIK jest aktualnie bardzo atrakcyjnym zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Zakres przyszłych zadań zawodowych obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających obecnie do wszystkich dziedzin życia, współczesnych programowanych i sterowanych urządzeń mechanicznych. Sprzęt AGD, samochody, windy, urządzenia klimatyzacji, obrabiarki sterowane numerycznie, to przykłady rozwiązań mechatronicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

EE.02. Montaż, uruchomianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie w roku 2009 ,2010, 2011 oraz 2013 brali udział w stażach zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kolejny staż zawodowy w ramach programu Erasmus+ przewidziany jest w 2015 roku.

Uczniowie brali udział w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie”.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwenci technikum mechatronicznego mogą być zatrudnieni w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach: konstruktora, technologa, programisty lub operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosty i serwisanta.

 

TECHNIK MECHANIK

 

To jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia zawodowego, realizowany ze zmianami uwzględniającymi postęp technologiczny już od wielu lat. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest  bardzo obszerny i zróżnicowany. Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi.  W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi takie firmy jak: Janus Sosnowiec, Promet Sosnowiec, Guhring Dąbrowa Górnicza. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne obrabiarki CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechanik.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń;
 • organizowanie procesu produkcji.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie w roku 2009 ,2010, 2011 oraz 2013 brali udział w stażach zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kolejne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+ przewidziany odbyły się w  2015, 2016 oraz 2017 roku.

Uczniowie brali udział w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie”.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Technik mechanik to kierunek, który przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań i obowiązków  związanych z nowoczesnymi technologiami we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to także dobre przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Jednym z kierunków, który od lat cieszy się dużym powodzeniem,  jest –realizowany w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia - mechanik pojazdów samochodowych. W czasie trwania nauki, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz  uczą się manualnych czynności potrzebnych do wykonywania, w przyszłości zawodu, mechanika samochodowego.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić:

 • dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych,
 • dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych.
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych,
 • dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty,
 • wykonać obsługę i naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdów samochodowych,
 • ocenić stan techniczny pojazdów samochodowych po wykonaniu czynności obsługowo-naprawczych,
 • wykonać czynności obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych zgodnie z przepisami bhp ppoż. i ochrony środowiska.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 • Uczniowie odbywali i będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych, udział w projekcie-„ Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na mechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia.

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z motoryzacją

Kandydat powinien charakteryzować się dobra koordynacją wzrokowo-ruchowa, percepcją kształtu i pamięć wzrokowa. Ogólna zręczność palców i rąk. W pracy wymagana jest dociekliwość, spostrzegawczość, dokładność oraz wytrwałość. Osoba powinna posiadać zainteresowania techniczne. W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA

 • przyjmuje samochody do naprawy i sporządza protokół przyjęcia
 • ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny;
 • ustala sposoby usunięcia niesprawności;
 • zajmuje się demontażem zespołu, myciem części, weryfikacją części, wymianą lub naprawą;
 • montuje wiązki elektryczne, rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespoły wycieraczek, akumulatory, wyłączniki, regulatory napięcia, prądnice i światła awaryjne, cewki zapłonowe, sygnały dźwiękowe, elektryczne pompki paliwowe i spryskiwacze;
 • ustawia i reguluje zapłon, ustawia reflektory; zajmuje się ładowaniem akumulatorów;
 • konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, przeprowadza przeglądy okresowe;
 • dokonuje badań diagnostycznych i usuwa usterki układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
 • dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
 • organizuje stanowiska pracy i przestrzega przepisy bhp i ppoż

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na elektromechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia.

 

KIEROWCA MECHANIK

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

KURS KWALIFIKACJI WSTEPNEJ

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Powstanie nowego zawodu Kierowca mechanik wynika z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy. Kierowca mechanik to jeden z zawodów, który stwarza możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania przewozów drogowych, tym samym stwarza możliwość wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale rozwijającym się sektorze przedsiębiorstw świadczących szeroko rozumiane usługi transportowe.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

KIEROWCA MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie KIEROWCA MECHANIK zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 • Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych, udział w projekcie-„Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Analizując lokalny rynek pracy, zauważyliśmy, ze coraz więcej firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych lokuje swoją produkcję na terenie Sosnowca. Do istniejących od dawna firm (Magneti Marelli, Promet) dołączają nowe (Bitron, Geiger-Technik Polska, Automotive Lighting Polska). W związku z tym od jako jedna z nielicznych szkół w Polsce kształci w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to zespół nauk syntetycznych zaliczanych do dyscypliny naukowej zwanej technologią maszyn. Nauki syntetyczne są to takie nauki, które opierają się na wykorzystaniu i połączeniu różnych dziedzin wiedzy. Innymi słowy, są to nauki o charakterze interdyscyplinarnym.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Absolwent na kierunku operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych przygotowany jest do użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych, wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

Realizowany w szkole program  opiera się o zajęcia z materiałoznawstwa przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz programowania i obsługi wtryskarek.

Uczniowie mają do dyspozycji  pracownię warsztatów szkolnych. Wyposażona jest ona w cztery  wysokiej klasy wtryskarki oraz sprzęt niezbędny do produkcji elementów z tworzywa sztucznego

 W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych,

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych nasi uczniowie mogą realnie myśleć o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy

ELEKTRYK

est to robotnik wykwalifikowany zajmujący się montażem i naprawą instalacji elektrycznych, a następnie czuwa
nad ich poprawną pracą. Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów
w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Zadania i czynności:

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne
w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 • projektowanie prostych układów elektrycznych,
 • wykonywanie instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń,
 • dokonywanie napraw,
 • organizowanie i wykonywanie  prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,
 • obsługiwanie komputera typu PC, Mac,
 • dokonywanie napraw urządzeń zasilanych prądem, 
 • posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy, 
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych.

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.