Rekrutacja 2020/2021

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2020/2021

 

Obejrzyj film promocyjny szkoły

 

 1. Zasady ogólne
 2. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć
 3. Terminy rekrutacji
 4. Opisy oddziałów

REKRUTACJA 2020/21

I. Zasady ogólne

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego w roku szkolnym 2020/2021 oferuje dla kandydatów 60 miejsc w 3 zawodach:

 1. Technik pojazdów samochodowych
 2. Technik mechatronik
 3. Technik mechanik

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna im. Jana Kilińskiego w roku szkolnym 2020/2021 oferuje dla kandydatów 60 miejsc w 5 zawodach:

 1. Mechanik pojazdów samochodowych
 2. Kierowca mechanik
 3. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 4. Elektryk
 5. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy w zawodzie, na który jest największe zainteresowanie kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

Uczniowie przyjęci do szkół będa mieli możliwość skorzystania z następujących form zajęć wychowania fizycznego:  piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, atletyka terenowa, sporty siłowe, nordic walking

 

II.Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć :

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 3.  W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym tj. w zawodach:
  - Technik pojazdów samochodowych
  - Mechanik pojazdów samochodowych
  -Elektromechanik pojazdów samochodowych
  -Kierowca mechanik
  –posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej:

a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktów

 

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego

- mnoży się przez 0,3

 

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 14 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy

 

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

 

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

6. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.              
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest w pierwszej kolejności.

 

W roku szkolnym 2020/2021 będzie obowiązywał następujący limit miejsc
w poszczególnych typach szkół:
Technikum nr 5  Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego - ilość przewidzianych miejsc -  60
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna im. Jana Kilińskiego - ilość przewidzianych miejsc -  60

 

 

IV. TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

(Aktualizacja 19 maja 2020 rok)

 

l.p.

czynności

termin postępowania rekrutacyjnego

termin postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

- o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 26 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

 

 

 

 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 ------------------------------------

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 4 sierpnia 2020 r.

---------------------------------------

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i, dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

do 11 sierpnia 2020 r.

---------------------------------

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 12 sierpnia 2020 r.

-----------------------------

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do14 sierpnia 2020 r.

-------------------------------

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia)  lub Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym odpowiednio przez Ministra lub Kuratora.

W opisanej sytuacji  zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Niezłożenie zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do dnia 25 września 2020 r., jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

 --------------------------------------

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

----------------------------------------

 

V. OPISY ODDZIAŁÓW

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik pojazdów samochodowych to kierunek dla młodych ludzi, który ma ich przygotować do pracy w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji. Kształci specjalistów z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, metod nowoczesnej diagnostyki komputerowej oraz zaawansowanych systemów elektroniki pojazdowej. W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne wyposażone w nowoczesne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z bogatym-ćwiczebnym parkiem samochodowym.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie w roku 2009 oraz 2014 brali udział w stażach zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci. Kolejny staż zawodowy w ramach programu Erasmus+ przewidziany jest w 2015 roku.

Uczniowie brali udział w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie”.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Absolwenci tego typu szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub studiach wyższych.

 

TECHNIK MECHATRONIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

TECHNIK MECHATRONIK  jest zawodem interdyscyplinarnym, łączącym zawód MECHAnika oraz elekTRONIKA. Mechatronika - to dziedzina techniki, wymagająca znajomości zagadnień z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.

W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi takie firmy jak: Janus Sosnowiec, Promet Sosnowiec, Guhring Dąbrowa Górnicza. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne obrabiarki CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechatronik.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, MECHATRONIK jest aktualnie bardzo atrakcyjnym zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Zakres przyszłych zadań zawodowych obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających obecnie do wszystkich dziedzin życia, współczesnych programowanych i sterowanych urządzeń mechanicznych. Sprzęt AGD, samochody, windy, urządzenia klimatyzacji, obrabiarki sterowane numerycznie, to przykłady rozwiązań mechatronicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

ELM.03. Montaż, uruchomianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie w roku 2009 ,2010, 2011 oraz 2013 brali udział w stażach zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kolejny staż zawodowy w ramach programu Erasmus+ przewidziany jest w 2015 roku.

Uczniowie brali udział w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie”.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwenci technikum mechatronicznego mogą być zatrudnieni w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach: konstruktora, technologa, programisty lub operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosty i serwisanta.

 

TECHNIK MECHANIK

 

To jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia zawodowego, realizowany ze zmianami uwzględniającymi postęp technologiczny już od wielu lat. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest  bardzo obszerny i zróżnicowany. Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi.  W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi takie firmy jak: Janus Sosnowiec, Promet Sosnowiec, Guhring Dąbrowa Górnicza. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne obrabiarki CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechanik.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń;
 • organizowanie procesu produkcji.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie w roku 2009 ,2010, 2011 oraz 2013 brali udział w stażach zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kolejne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+ przewidziany odbyły się w  2015, 2016 oraz 2017 roku.

Uczniowie brali udział w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie”.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Technik mechanik to kierunek, który przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań i obowiązków  związanych z nowoczesnymi technologiami we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to także dobre przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Jednym z kierunków, który od lat cieszy się dużym powodzeniem,  jest –realizowany w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia - mechanik pojazdów samochodowych. W czasie trwania nauki, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz  uczą się manualnych czynności potrzebnych do wykonywania, w przyszłości zawodu, mechanika samochodowego.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić:

 • dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych,
 • dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych.
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych,
 • dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty,
 • wykonać obsługę i naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdów samochodowych,
 • ocenić stan techniczny pojazdów samochodowych po wykonaniu czynności obsługowo-naprawczych,
 • wykonać czynności obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych zgodnie z przepisami bhp ppoż. i ochrony środowiska.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 • Uczniowie odbywali i będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych, udział w projekcie-„ Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na mechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia.

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z motoryzacją

Kandydat powinien charakteryzować się dobra koordynacją wzrokowo-ruchowa, percepcją kształtu i pamięć wzrokowa. Ogólna zręczność palców i rąk. W pracy wymagana jest dociekliwość, spostrzegawczość, dokładność oraz wytrwałość. Osoba powinna posiadać zainteresowania techniczne. W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA

 • przyjmuje samochody do naprawy i sporządza protokół przyjęcia
 • ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny;
 • ustala sposoby usunięcia niesprawności;
 • zajmuje się demontażem zespołu, myciem części, weryfikacją części, wymianą lub naprawą;
 • montuje wiązki elektryczne, rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespoły wycieraczek, akumulatory, wyłączniki, regulatory napięcia, prądnice i światła awaryjne, cewki zapłonowe, sygnały dźwiękowe, elektryczne pompki paliwowe i spryskiwacze;
 • ustawia i reguluje zapłon, ustawia reflektory; zajmuje się ładowaniem akumulatorów;
 • konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, przeprowadza przeglądy okresowe;
 • dokonuje badań diagnostycznych i usuwa usterki układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
 • dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
 • organizuje stanowiska pracy i przestrzega przepisy bhp i ppoż

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na elektromechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia.

 

KIEROWCA MECHANIK

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

KURS KWALIFIKACJI WSTEPNEJ

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Powstanie nowego zawodu Kierowca mechanik wynika z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy. Kierowca mechanik to jeden z zawodów, który stwarza możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania przewozów drogowych, tym samym stwarza możliwość wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale rozwijającym się sektorze przedsiębiorstw świadczących szeroko rozumiane usługi transportowe.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

KIEROWCA MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie KIEROWCA MECHANIK zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 • Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych, udział w projekcie-„Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

 

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

 

Analizując lokalny rynek pracy, zauważyliśmy, ze coraz więcej firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych lokuje swoją produkcję na terenie Sosnowca. Do istniejących od dawna firm (Magneti Marelli, Promet) dołączają nowe (Bitron, Geiger-Technik Polska, Automotive Lighting Polska). W związku z tym od jako jedna z nielicznych szkół w Polsce kształci w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to zespół nauk syntetycznych zaliczanych do dyscypliny naukowej zwanej technologią maszyn. Nauki syntetyczne są to takie nauki, które opierają się na wykorzystaniu i połączeniu różnych dziedzin wiedzy. Innymi słowy, są to nauki o charakterze interdyscyplinarnym.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Absolwent na kierunku operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych przygotowany jest do użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych, wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

Realizowany w szkole program  opiera się o zajęcia z materiałoznawstwa przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz programowania i obsługi wtryskarek.

Uczniowie mają do dyspozycji  pracownię warsztatów szkolnych. Wyposażona jest ona w cztery  wysokiej klasy wtryskarki oraz sprzęt niezbędny do produkcji elementów z tworzywa sztucznego

 W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych,

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych nasi uczniowie mogą realnie myśleć o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy

ELEKTRYK

est to robotnik wykwalifikowany zajmujący się montażem i naprawą instalacji elektrycznych, a następnie czuwa
nad ich poprawną pracą. Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów
w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Zadania i czynności:

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne
w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 • projektowanie prostych układów elektrycznych,
 • wykonywanie instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń,
 • dokonywanie napraw,
 • organizowanie i wykonywanie  prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,
 • obsługiwanie komputera typu PC, Mac,
 • dokonywanie napraw urządzeń zasilanych prądem, 
 • posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy, 
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.