h-1

Strona główna >> Node >> h-1
 

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Półrocze I

od 03 września 2018 do 18 stycznia 2019r/

do 14 grudnia 2018r klasy maturalne

1.

Wystawienie zagrożeń

do 07.12.2018r. / klasy maturalne do 09.11. 2018r.

2.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na półrocze (na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

10 – 14.12.2018r

 (na zebraniach z rodzicami) /klasy maturalne.

12 – 14.11.2018r

3.

Wystawienie ocen semestralnych

do 11.01.2019r.  /klasy maturalne 07.12.2018r.

4.

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

23.01.2019r. 

5.

Posiedzenie plenarne RP

28.02.2019r.  (czwartek)

6.

Zebrania z rodzicami  stałe dni  i godziny:

Poniedziałek T2/BS 3/BS 2 oraz BS S -  godz. 17.00

Wtorek   T6 – godz17.00

Środa   T5/BS7 – godz17.00

Środa – T4  - godz. 17.00

Wrzesień

 

spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem Centrum

 

 • Pozostałe terminy zebrań:
 • listopad
 • grudzień
 • styczeń

 

 

 

 

 

Þ 04.09. – 06.09.2018r.

 

Þ  17.09.2018r. godz. 17.00

 

Þ 12.11. – 14.11.2018r.

+ konsultacje

 

Þ 10.12. – 13.12.2018r.

konsultacje                                                    

Þ 23.01.2019r.

7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

 •  wrzesień
 • październik
 •  listopad, grudzień
 • styczeń

 

Þ 12.09. 2018r., 26.09.2018r.

Þ termin do ustalenia

Þ 14.11.2018r.

Þ 23.01.2019r.

8.

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani

przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu

 

Ważne terminy

 

1.

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):

Þ wszystkie klasy

 

 

Þ 07.09. 2018r

2.

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych)

Þ 28.09. 2018r.

3.

Termin składania deklaracji dotyczących

 egzaminu maturalnego i zawodowego

Zgodnie z terminem OKE

 

Uwaga! Nauczyciele ubiegający się o stopnie awansu zawodowego

(mianowany, dyplomowany) powinni złożyć wnioski o rozpoczęcie stażu (razem z projektem planem rozwoju zawodowego) najpóźniej do dnia 14.09.2018r.

 

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Półrocze  II

od 21 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r.

 

1.

Wystawienie zagrożeń

Klasy programowo najwyższe:

Pozostałe klasy

 

do 22.03.2019r

do 10.05.2019r

2.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na semestr/rok (na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

25.03. – 26.03.2019r (klasy maturalne)

13.05. – 15.05.2019r (poz. klasy)

3.

Wystawienie ocen rocznych

Klasy programowo najwyższe:

Pozostałe klasy

 

do 12.04.2019r

do 07.06.2019r

4.

Posiedzenia klasyfikacyjne RP:

Klasy programowo najwyższe.

Pozostałe klasy

 

17.04.2019r

12.06.2019r

26.06.2019r

5.

Posiedzenia plenarne RP

 sierpień 2019 r(do ustalenia)

6.

Zebrania z rodzicami

Þ marzec – konsultacje dla rodziców  i zebrania wszystkich klas

Þ kwiecień – konsultacje dla rodziców 

Þ maj – zebrania wszystkich klas

 

Þ 25.03. – 26.03.2019r

 

Þ 08.04. – 10.04.2019r

Þ 13.05. – 15.05.2019r   

     

7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

                    Þ luty /marzec

                    Þ kwiecień,

 

Þ28.02.2019r.,20.03.2019r..(*)

Þ 17.04.2019r.(*)

8.

Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu

 

Ważne terminy

 

1.

Rekolekcje wielkopostne

25.03. – 26.03. – 27.03.2019r

2.

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

marzec-czerwiec  2019r

3.

Komisja Rekrutacyjna

czerwiec/lipiec, sierpień2019r.-CKU

4.

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

od 26 do 30 sierpnia 2019r/

od 20 sierpnia 2019r

5.

Wykonywanie zadań związanych

z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.

Od 24.06.2019r. – 28.06.2019r. oraz

od 19.08.2019r. – 31.08.2019r.

 

 

WYDARZENIA SZKOLNE

Lp.

Zdarzenie

Termin/osoba odpowiedzialna

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 03.09. 2018r.

 

 

 

Szczegółowe terminy i osoby odpowiedzialne ustali zespół zadaniowy każdej ze szkół–

WAŻNE WYDARZENIA  W ŻYCIU SZKOŁY

 Rada Pedagogiczna zostanie zapoznana

 z propozycjami  zespołu podczas konferencji w miesiącu wrześniu

 

 1.  

Ślubowanie klas pierwszych –  28.09.2018r.

 1.  

Rajd klas 1 – 06.10.2018r.

 1.  

Europejski Tydzień Sportu – 23 – 30.09.2018r.

 1.  

Dzień Języków Obcych – wrzesień /październik 2018r.

 1.  

Dzień Komisji Edukacji Narodowej -akademia październik 2018r.

 1.  

Święto Niepodległości – apel – listopad 2018r.

 1.  

Andrzejki, Halloween, Mikołajki –  listopad/grudzień 2018r.

 1.  

Szkolne Jasełka, spotkania wigilijne – grudzień 2018r.

 1.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2019r.

 1.  

Studniówka – styczeń/luty 2019r.

 1.  

Walentynki –  luty 2019r.

 1.  

„Dni Otwarte w CKZiU”

 1.  

Pielgrzymka Diecezjalna – 28.03.2019r.

 1.  

„Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych; –  26.04.2019r.

 1.  

Festiwal Zawodów,  Targi Pracy – 23 – 24.05.2019r.

 1.  

Dzień Sportu w CKZiU maj/czerwiec 2019r.

 1.  

Dzień Bezpieczeństwa maj/czerwiec2019r.

 1.  

Zakończenie roku szkolnego – akademia, czerwiec 2019r.

 1.  

Inne wydarzenia- zgodne ze specyfiką szkoły

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Lp.

Zdarzenie

Termin

 

 

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

03 września 2018r

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12 – 31.12.2018r.

3.

Ferie zimowe.

11.02. – 24.02.2019r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04. – 23.04.2019r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach –

 • programowo najwyższych Tech:
 • pozostałych:

 

26.04.2019r

(19.06.) 21.06.2019r.

6.

Egzaminy:

- egzamin maturalny

 

- egzamin potwierdzający kwalifikacje     

   w zawodzie

- egzamin gimnazjalny

- egzamin w szkole podstawowej

 

 

Od 06.05.2019r.

 

terminy zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

10 – 11 – 12.04.2019r.

 15 – 16 – 17.04.2019r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(19.06.) 21.06.2019r.

8.

Ferie letnie

22.06.2019r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje
   w zawodzie

          – etap pisemny sesja zimowa

 

          – etap pisemny sesja letnia

 

 

02 maja 2019r.

06 – 07 – 08.05.2019r.

 

 

09 – 10.01.2019r. Technikum

10.01.2019 r. BSZ

17 – 18.06.2019r. Technikum

18.06.2019r. BSZ

 10.                                  

Dni do odpracowania:

 

- 02 listopada  2018 r

 

 

 

 

 

 

Proponowane terminy:

 

06.10.2018r.