h-1

Strona główna >> Node >> h-1
 
Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Półrocze I

od 02 września 2019 do 07 luty 2020r/do 13 grudnia 2019r klasy maturalne

1.

Wystawienie zagrożeń

do 13.12.2019r. / klasy maturalne do 15.11. 2019r.

2.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na półrocze (na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

16 – 20.12.2019r

 (na zebraniach z rodzicami) /klasy maturalne.

18 – 22.11.2019r

3.

Wystawienie ocen semestralnych

do 07.02.2020r.  /klasy maturalne 06.12.2019r.

4.

Posiedzenie klasyfikacyjne RP dla klas IV

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

11.12.2019r

12.02.2020r. 

5.

Posiedzenie plenarne RP

26.02.2020r. 

6.

Zebrania z rodzicami  stałe dni  i godziny:

Poniedziałek T2/BS 3/BS 2 oraz BS S -  godz. 16.30

Wtorek   T6 – godz. 16.30   

Środa   T5/BS7 – godz. 16.30   Środa – T4  - godz. 16.30

 1. Wrzesień

 

 

 

 

 

 

spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem Centrum

 

 1. Pozostałe terminy zebrań:

          Þ październik  - T4 – 16.10

          Þ listopad (tylko klasy IV)

          Þ grudzień     

         Þ luty

 

 

 

Þ 03.09. – T6 -  16.30 gim

17.30 podst. 04..09 – T5 -  16.30 gim

17.30 podst. 05..09 – T4 -  16.30 gim

17.30 podst .09.09 – T2 + BSS -  16.30

Þ  16.09.2019r. godz. 17.00

 

 

Þ 21 – 25.10.2019r.

Þ 18.11. – 22.11.2019r.

+ konsultacje dla pozostałych klas

Þ 16.12. – 20.12.2019r.

+ konsultacje dla pozostałych klas

Þ 17.02. – 20.02.2020r.

7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

Þ wrzesień

Þ październik

Þ luty

 

Þ 11.09. 2019r., 25.09.2019r.

Þ 23.10.2019r. ( dostosowania)

Þ 12.02.2020r.

8.

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani

przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu

Þ  grudzień(klasy IV) -11.12.2019r.

 

Ważne terminy

 

1.

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):

Þ wszystkie klasy

 

 

Þ 09.09. 2019r

2.

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych)

Þ 27.09. 2019r.

3.

Termin składania deklaracji dotyczących

 egzaminu maturalnego i zawodowego

Zgodnie z terminem OKE

 

Uwaga! Nauczyciele ubiegający się o stopnie awansu zawodowego

(mianowany, dyplomowany) powinni złożyć wnioski o rozpoczęcie stażu (razem z projektem planem rozwoju zawodowego) najpóźniej do dnia …………………………………………………………………..

 

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Półrocze  II

od 10 luty 2020r. do 26 czerwca 2020r.

 

1.

Wystawienie zagrożeń

Klasy programowo najwyższe:

Klasy III tech

Pozostałe klasy

 

do 20.03.2020r

do 30.04.2020r.

do 22.05.2020r

2.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na semestr/rok (na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

23.03. – 24.03.2020r (klasy maturalne)

25.05. – 27.05.2020r (poz. klasy)

3.

Wystawienie ocen rocznych

Klasy programowo najwyższe:

Pozostałe klasy

 

do 17.04.2020r

do 19.06.2020r

4.

Posiedzenia klasyfikacyjne RP:

Klasy programowo najwyższe.

Pozostałe klasy

 

22.04.2020r

24.06.2020r

30.06.2020r

5.

Posiedzenia plenarne RP

31 sierpnia 2020

6.

Zebrania z rodzicami

Þ marzec – konsultacje dla rodziców  i zebrania klas IV

Þ maj – zebrania wszystkich klas

 

Þ 23.03. – 27.03.2020r

 

Þ 25.05. – 27.05.20120r   

 

7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

                    Þ luty

                    Þ  marzec

                    Þ kwiecień,

 

Þ26.02.2020r.,
Þ 18.03.2020r..(dostosowania)

Þ 22.04.2020r.

8.

Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu 20.04. godz. 15.15 –  22.06. godz. 16.00

 

Ważne terminy

 

1.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2020r

2.

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

styczeń – czerwiec  2020r

3.

Komisja Rekrutacyjna

czerwiec/lipiec, sierpień2020r.-CKU

4.

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

od 24 do 28 sierpnia 2020r/

 24,25 sierpnia 2020r

5.

Wykonywanie zadań związanych

z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.

Od 29.06.2020r. – 03.07.2020r. oraz

od 24.08.2020r. – 31.08.2020r.

 
 

 

WYDARZENIA SZKOLNE

Lp.

Zdarzenie

Termin/osoba odpowiedzialna

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 02.09. 2019r.

 

 

 

Szczegółowe terminy i osoby odpowiedzialne ustali zespół zadaniowy każdej ze szkół–

WAŻNE

WYDARZENIA  W ŻYCIU SZKOŁY

 Rada Pedagogiczna zostanie zapoznana

 z propozycjami  zespołu podczas konferencji w miesiącu wrześniu

 

 1.  

Narodowe czytanie – 09.09.2019

 1.  

Ślubowanie klas pierwszych –  23.09.2019r.

 1.  

Rajd klas 1 – 27.09..2019 – T6 +T5,

04.10.2019 – T4

 1.  

Europejski Tydzień Sportu – 23.09 – 30.09.2019.r.

 1.  

Dzień Języków Obcych – 26.09.2019

 1.  

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – akademia październik 2019r.

 1.  

Festiwal Zawodów – 07 – 08.11.2019r

 1.  

90 – lecie Kilińskiego – 22.11.2019r.

 1.  

Święto Niepodległości – apel – listopad 2019r.

 

 1.  

Andrzejki, Hallowen, Mikołajki –  listopad/grudzień 2019r.

 1.  

Szkolne Jasełka, spotkania wigilijne – grudzień 2019r.

 1.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2020r.

 1.  

Studniówka – styczeń/luty 2020r.

 1.  

Walentynki –  luty 2020r.

 1.  

Dzień języka ojczystego – 21.02.2020

 1.  

„Dni Otwarte w CKZiU”

 1.  

„Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych; –  24.04.2020r.

 1.  

Wizyta partnerska w ramach programu Erasmus,

25 – 26.05.2020r.

 1.  

Dzień Sportu w CKZiU  - 30.05.2020

 1.  

Dzień Bezpieczeństwa - 30.05.2020

 1.  

Zakończenie roku szkolnego – akademia, czerwiec 2020r.

 1.  

Inne wydarzenia- zgodne ze specyfiką szkoły

 
 
 

CKZiU

Lp.

Zdarzenie

Termin

 

 

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02 września 2019r

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12 – 31.12.2019r.

3.

Ferie zimowe.

13.01. – 24.01.2020r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04. – 14.04.2020r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach –

 • programowo najwyższych Tech:
 • pozostałych:

 

24.04.2020r

26.06.2020r.

6.

Egzaminy:

- egzamin maturalny

 

- egzamin potwierdzający kwalifikacje     

   w zawodzie

- egzamin po szkole podstawowej

 

 

Od 04.05.2020r.

 

terminy zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

15 – 16 – 17.04.2020r.

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020r.

8.

Ferie letnie

27.06.2020r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje
   w zawodzie

          – etap pisemny sesja zimowa

 

          – etap pisemny sesja letnia

 

 

04 – 05 – 06.05.2020r.

 

 

09. 01 – Techn. –

 10.01.2020r. Techn + BS

22 – Techn. –

 23.06.2020r. - Techn + BS

 

 10.                                  

Dni do odpracowania:

 

- 12 czerwca 2020r.

 

 

 

 

 

 

Proponowane terminy:

 

30.05.2020r. (Dzień Sportu, Dzień Bezpieczeństwa)