Zajęcia dodatkowe

Strona główna >> Node >> Zajęcia dodatkowe

Przewodniczący Szkolnego Klubu Europejskiego
 

Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego
mgr Teresa Krzystanek

Cele klubu działalności Szkolnego Klubu Europejskiego

 1. Propagowanie wiedzy o Europie z uwzględnieniem:
  • Różnych aspektów (geograficznych, historycznych, kulturowych, gospodarczych)
  • Instytucji europejskich (cele, struktura, działalność)
  • Krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy (życie polityczne, kulturalne)
  • Dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego
  • Wyzwań stojących przed współczesną Europą
 2. Informowania o procesach integracyjnych w Europie.
 3. Przygotowanie młodzieży do pracy w zjednoczonej Europie.
 4. Propagowanie idei zjednoczonej Europy - aktywizowanie innych do szerzenia informacji o UE.
 5. Rozwój aktywności młodzieży poprzez udział w Europejskich Programach Edukacyjnych takich, jak Leonardo da Vinci, Comenius, e-Twinning, Młodzież
 6. Wspieranie nauki języków obcych jako niezbędnego elementu w komunikacji międzynarodowej,
 7. Promowanie uczestnictwa w kursach, stażach i praktykach zawodowych.

Aktualności

1.Kursy i staże u pracodawców

„ Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu”

Projekt realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

       Celem projektu jest polepszenie oferty kształcenia zawodowego i wzrost zatrudnienia absolwentów CKZiU poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wzrost umiejętności i kompetencji kadry nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych.

 

W projekcie przewidziane są następujące działania :

      - praktyki oraz staże dla uczniów CKZiU

      - Szkolenia i kursy dla uczniów CKZiU

      - doradztwo edukacyjno-zawodowe

      - współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

      - doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

      - stworzenie i poprawa warunków kształcenia zawodowego w CKZiU

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczyna się 24.09. 2018 r i będzie trwała do 15.10.2018 r.

Listy osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana 30.10.2018 r.

 

1.Praktyki zagraniczne dla uczniów CKZIU

„ Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II”

 

        Projekt realizowany w programie POWER przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Projekt skierowany jest do uczniów technikum oraz szkoły branżowej I stopnia kształcących się w następujących zawodach :

 

Technikum nr 5 Samochodowo - Mechatroniczne - technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo - Mechatroniczna- mechanik pojazdów samochodowych

        Celem projektu jest podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

    Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, a wyjazd na praktyki zagraniczne odbywa się w terminie, w którym zostały zaplanowane praktyki wynikające z programu nauczania dla danej klasy.

    W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

- udział w praktykach zagranicznych

- szkolenia z języka obcego

- przygotowanie kulturowe

- przygotowanie pedagogiczne

  Okres realizacji projektu od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

 

 

„Dobra praktyka-najlepszą nauką”

 

 

        Projekt realizowany w programie POWER przez Centrum Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Projekt skierowany jest do uczniów technikum oraz szkoły branżowej I stopnia kształcących się w następujących zawodach :

 

Technikum nr 5 Samochodowo - Mechatroniczne-  technik mechatronik

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo - Mechatroniczna- mechanik pojazdów samochodowych

        Celem projektu jest podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

    Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, a wyjazd na praktyki zagraniczne odbywa się w terminie, w którym zostały zaplanowane praktyki wynikające z programu nauczania dla danej klasy.

    W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

- udział w praktykach zagranicznych

- szkolenia z języka obcego

- przygotowanie kulturowe

- przygotowanie pedagogiczne

Termin realizacji projektu od 01.10.2018 do 31.08.2020

 

Człowiek jest tyle wart ile
może dać drugiemu człowiekowi”

 

  Opiekun Szkolnego Koła PCK mgr Roman Bodzioch

To forma działalności skierowana do wszystkich, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Chcemy propagować wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia, wprowadzać uczniów w tematykę unikania zagrożeń wynikających z uzależnień, utrwalać  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Spotykając się poznajemy podstawowe zasady pracy wolontariatu, w sposób aktywny włączamy  się w akcje i kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

Udział w pracach SK PCK to  propozycja pożytecznego spędzania  wolnego czasu  niosąc „pomocną dłoń” drugiemu człowiekowi.

 

W każdej chwili możesz się do nas przyłączyć wystarczy zgłosić się do opiekuna - pani AnieszkiGałużny

Czekamy właśnie na Ciebie!

 

Nasze cele:

• Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.

• Propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.                                                              

 • Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka i chęcią niesienia pomocy                                                                                                

 • Promocja zdrowego stylu życia.• Profilaktyka uzależnień.• Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Braliśmy udział w:

- akcjach: „Góra grosza”, zbierania zabawek, pluszaków,  artykułów szkolnych i ubrań dla dzieci z domu dziecka, dofinansowania wypoczynku dla dzieci,wspieraliśmy  WOŚP

- w konkursach wiedzy o HIV/AIDS, międzyszkolnym konkursie „Zdrowego stylu życia”, VII Olimpiadzie wojewódzkiej pod hasłem "Podstępne WZW",  Wojewódzkim Konkursie na plakat organizowanym w ramach Projektu "HIV/AIDS - jestem świadomy nie ryzykuję"

- realizowaliśmy programy profilaktyczne