Rekrutacja 2018/2019

 

Obejrzyj film promocyjny szkoły

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

 

Nazwa szkoły:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatroniczne

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo – Mechatroniczna

pełna nazwa szkoły

 

Adres szkoły:

Kilińskiego

25

ulica

numer

41-200

Sosnowiec

kod pocztowy

miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1.

Technik pojazdów samochodowych

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

4 lata

2.

Technik mechatronik

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń                         i systemów mechatronicznych.

4 lata

3.

Technik mechanik

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn  i urządzeń.

4 lata

 

 

 

c/ branżowa szkoła I stopnia:

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

 1.  

Mechanik pojazdów samochodowych

3 lata

 1.  

Elektromechanik pojazdów samochodowych

3 lata

 1.  

Kierowca mechanik

3 lata

 1.  

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

3 lata

 1.  

Magazynier-logistyk

3 lata

 1.  

Elektryk

3 lata

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

1

M.03. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

1100 godzin

Dla zawodu: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

2

M.45 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

820 godzin

Dla zawodu: Mechanik motocyklowy

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.
 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

I. Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

 

Maksymalna liczba punktów

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie  20 punktów

 

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – przyznaje się punkty zgodnie z par. 8 rozporządzenia MEN z dnia
14 marca 2017r

 

II. Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne  (wszystkie zawody)

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy*

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy*

*we wszystkich typach szkół w ramach języka obcego punktowane są: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język włoski, język hiszpański.

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

 

III. Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

 

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej
na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji
na warunkach określonych powyżej

 

Uczeń przyjęty do Technikum  oraz Branżowej Szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 
Skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych będą wydawane w sekretariacie szkoły w terminie od 6 lipca 2018 r.
Badania stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki w danym zawodzie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do dnia 12 lipca 2018 r.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.               

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością  

W roku szkolnym 2018/2019 będzie obowiązywał następujący limit miejsc
w poszczególnych typach szkół:

Technikum nr 5  Samochodowo-Mechatroniczne - ilość przewidzianych miejsc -  64

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna - ilość przewidzianych miejsc -  64

 

                                             Zasady składania dokumentów

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Terminy rekrutacji

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.
 

l.p.

czynności

termin postępowania rekrutacyjnego

termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 maja 2018 r.

do 18 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

od 13 lipca 2018 r.

do 17 lipca 2018 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty )

 

do 5 lipca 2018 r.

do 9 sierpnia 2018 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 lipca 2018 r.

10 sierpnia 2018 r.

art. 20 zc ust. 6-9 ustawy

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej  formy wychowania przedszkolnego,  publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na  kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od  dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o którym mowa w ustawie.

6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o którym mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Od 6 lipca 2018 r.

Od 10 sierpnia 2018 r.

6

Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 6 lipca 2018 r.

do 12 lipca 2018 r.

do 13 sierpnia 2018 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

13 lipca 2018 r.

 14 sierpnia 2018 r.

8

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.

 

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 będzie obowiązywał następujący limit miejsc w poszczególnych typach szkół:

 

Technikum- ilość przewidzianych miejsc-  64

Branżowa Szkoła I stopnia- ilość przewidzianych miejsc- 64

 

Uczeń przyjęty do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 
Sekretariat po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły wyda skierowanie
na badania lekarskie. 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 

4/ Inne

   Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna  jest placówką edukacyjną istniejącą już od 89 lat. W ciągu tego czasu szkoła przechodziła wiele zmian, jednak niezmiennym i najważniejszym jej celem było i nadal pozostaje przygotowywanie uczniów do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych oraz wyposażenie w umiejętności zawodowe przydatne w dorosłym życiu. Staramy sie cały czas podążać za rynkiem pracy oferując kierunki nauki poszukiwane przez pracodawców. Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, zacieśnia współpracę z lokalnymi pracodawcami w celu bieżącego monitorowania zmian w przedsiębiorstwach. Nasza placówka prowadzi z cenionymi i doświadczonymi firmami zewnętrznymi klasy patronackie. Firmy Promet i Gühring, które zaangażowały sie w to przedsięwzięcie fundują najlepszym uczniom stypendia materialne a po zakończeniu nauki-oferty pracy. Wiele uznanych firm z branży motoryzacyjnej  wspiera naszą placówkę nowoczesnymi technologiami oraz urządzeniami, które zostały przekazane na rzecz szkoły. Uczniowie kształcący się na kierunkach samochodowych mają przywilej uczestniczenia w darmowym kursie prawa jazdy kategorii B.

 Szkoła bierze ciągle udział w rożnego rodzaju programach i projektach. Pozwalają one młodym ludziom zobaczyć, jak wiele pozytywnych rzeczy wypływa z wymian międzynarodowych lub wsparcia finansowego, którego na realizację szkolnych projektów udzielają Unia Europejska bądź inne instytucje lub fundacje.

Nasza młodzież od lat wyjeżdża na projekty i staże międzynarodowe. Dzięki temu: doskonali umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerza słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższa kompetencje zawodowe, poznaje inną kulturę, nawiązuje nowe kontakty czy poznaje zasady funkcjonowania innych rynków pracy.

Wiemy, że pełny rozwój młodego człowieka następuje nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy na zajęciach lekcyjnych. Staramy się ciągle poszerzać formułę edukacyjną proponując młodzieży coraz to nowe, ciekawe i zgodne z jej oczekiwaniom sposoby spędzania wolnego czasu i poszerzania własnych zainteresowań. Swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, artystycznych.