Rekrutacja 2017/2018

 

Obejrzyj film promocyjny szkoły

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

Nazwa szkoły:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatroniczne

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo – Mechatroniczna

pełna nazwa szkoły

Adres szkoły:

KILIŃSKIEGO

25

ulica

numer

41-200

SOSNOWIEC

kod pocztowy

miasto

 

1/ Proponowane typy szkół/zawody / profile kształcenia / rozszerzenia 

 

a/ technikum na podbudowie gimnazjum:

 

LP.

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1.

Technik pojazdów samochodowych

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

4 lata

2.

Technik mechatronik

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń                         i systemów mechatronicznych.

4 lata

3.

Technik mechanik

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn  i urządzeń.

4 lata

b/ branżowa szkoła I stopnia

LP.

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

 1.  

Mechanik pojazdów samochodowych

3 lata

 1.  

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

3 lata

3.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

3 lata

4.

Mechanik motocyklowy

3 lata

5. Kierowca mechanik 3 lata

b/ kursy kwalifikacyjne:

LP.

NAZWA

CZAS

TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

1.

MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

820 godzin

Dla zawodu:

Mechanik motocyklowy

2.

MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

1100 godzin

Dla zawodu:

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

2/ KRYTERIA REKRUTACJI I WARUNKI PRZYJĘĆ:

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.
 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

I. Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

 

Maksymalna liczba punktów

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie  20 punktów

 

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – przyznaje się punkty zgodnie z par. 8 rozporządzenia MEN z dnia
14 marca 2017r

 

II. Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne  (wszystkie zawody)

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy*

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy*

*we wszystkich typach szkół w ramach języka obcego punktowane są: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język włoski, język hiszpański.

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

III. Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

 

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z ztego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiagnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

5. Za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej
na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji
na warunkach określonych powyżej

Uczeń przyjęty do Technikum  oraz Branżowej Szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 
Skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych będą wydawane w sekretariacie szkoły w terminie 7 lipca 2017 r.
Badania stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki w danym zawodzie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do dnia 13 lipca 2017 r.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.               

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością  

W roku szkolnym 2017/2018 będzie obowiązywał następujący limit miejsc
w poszczególnych typach szkół:

Technikum nr 5  Samochodowo-Mechatroniczne - ilość przewidzianych miejsc -  64

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna - ilość przewidzianych miejsc -  64

 

                                             Zasady składania dokumentów

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Terminy rekrutacji

  I. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkoł ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.
 

l.p. czynności termin postępowania rekrutacyjnego termin postępowania uzupełniającego
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostepnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 maja 2017 r.

do 19 czerwca 2017 r.

od 14 lipca 2017 r.

do 18 lipca 2017 r.

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r.

do 27 czerwca 2017 r.

 
3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( w tym ewentualnie pozysanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty )

 

do 6 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r.
4 Podanie do publiczej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 7 lipca 2017 r.

11 sierpnia 2017 r.

art. 20 zc ust. 6-9 ustawy

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej  formy wychowania przedszkolnego,  publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na  kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od  dnia wystapienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o którym mowa w ustawie.

6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbe punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstzrygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstzrygnięcia komisji rekrutacyjnej o którym mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

5 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. 7 lipca 2017 r. 11 sierpnia 2017 r.
6 Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 7 lipca 2017 r.

do 13 lipca 2017 r.

do 14 sierpnia 2017 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 14 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r.
8 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjecia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.  
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowniu rekrutacyjnym.

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt: